Opera w Anglii

Opera angielska wywodzi się z masques. Widowisk dramatycznych, bogato inscenizo­wanych, uprawianych przez wybitnych poetów XVI wieku (Ben Jonson, John Milton i ».). Były to widowiska złożone z songów, tańców, scen dialogowych i pantomimi-cznych. w których główną rolę odgrywały postacie naśladujące figury alegoryczne i pasterskie. W ariach (airs) i dialogach (dialogues) pojawia się styl monodyczny, potem dołączają się do tych widowisk chóry i orkiestra.

 

Poeta William Davenant wprowadził operę do Anglii, powodowany powodzeniem, jakie miała opera włoska we Francji oraz sami francuscy aktorzy dramatyczni. The Siege oj Rhodes, wystawiona w Londy­nie w r. 1656, była pierwszą faktyczną operą angielską (autor libretta — Davenant, muzykę pisało aż pięciu kompozytorów, wśród których najwybitniejszym okazał się Matthew Locke, ok. 1630—1677, wielki modernista, fanatyczny zwolennik nowych idei w muzyce).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.